2021 SV 하반기 성과

등록일2021-11-22

조회수1371

1

 

신기술 인증(NET)

 

국가 신기술인증 업체

  -멀티 트리거 기술을 포함한 특허 & 경영시스템 보유 

 

 

 

2

 

디지털 위패

 

디지털 위패 사업 진행 준비

 

 

 

3

 

ADT 캡스

 

SK 쉴더스 연계

  -인천 연수구 레지던스 라이크홈 7대

 

 

4

 

음성 인식

 

편의점 포함 40여개소 비명 인식기 완제품 설치

 

 

 

5

 

특허

 

특허 가치평가 13억 확정

  -평가기관 이크레더블, 2021년 10월

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

국가 신기술인증(NET) logo